Major outline / Дълга отпуска

This site (doncho.net and all subsites) will enter major outline, during which I’ll be migrating to another hosting provider. I’m not talking for day or two, it could go more than a week, depending on my availability. Also, I do not know when I’ll actually start… Wish me luck and be patient! Thank you!


Моят сайт (doncho.net и всички подсайтове) скоро ще влезе в дълъг период на преработка, през който ще мигрирам към друг доставчик. Не става въпрос за ден-два, може да е повече от седмица, зависи колко съм свободен. Също така не знам кога ще започна… Пожелайте ми успех и имайте търпение! Благодаря!!